Общи условия нa Коледната игра на BGmaps с награди Nokia с Android

ОБЩИ УСЛОВИЯ НA КОЛЕДНАТА ИГРА НА BGMAPS

1. ОРГАНИЗАТОР НА КОЛЕДНАТА ИГРА

Коледната игри на BGmaps („Играта”) се организира от BGmaps, търговска марка на ДАТЕКС ООД, регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000713391, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Датекс“ № 4 („Организатор”), на територията на Република България със съдействието на NOKIA с Android.

Играта се провежда съгласно условията на настоящите

Общи условия:

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на коледната игра, наречени Общи условия на Играта.

2.2. Общите условия са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на сайта http://blog.bgmaps.com/за целия период на Играта.

2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта, като промените влизат в сила след публикуване на сайта http://blog.bgmaps.com/.

2.4. Посредством включване в Играта участниците се обвързват с настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта. В случай че участник не е съгласен с или не приема изменение на Общите условия, участникът следва да преустанови участието си в Играта. Преустановяването участието в Играта се извършва с изрично писмено заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес: support@datecs.bg или bgmaps@datecs.bg.

3. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда в профила на Игрите на BGmaps в обхвата на социалната мрежа Facebook на интернет страницата: https://apps.facebook.com/bgmapsgames/.

3.2. Играта се провежда в периода от понеделник – от 10 часа на 18.12.2017 г. до 12 часа на 05.01.2018 г. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Играта или да прекратява предсрочно провеждането на Играта чрез изменение на настоящите Общи условия.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Включването на Участниците в играта е свободно за български граждани на територията на България, на възраст над 18 години, и които трябва да имат профил в социалната мрежа Facebook в съответствие с правилата и условията й.

4.2. Участието в Играта трябва да бъде извършено от личен профил. Забранено е участие с фалшиви профили, с профили, създадени след обявяването на играта или да се взима участие в Конкурса от името на трета страна.

4.3. Служителите на ДАТЕКС ООД, участващи в организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Играта.

4.4. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

4.5. Организаторът не е длъжен да потвърждава извършените регистрации в настоящата Игра.4.6. Всеки участник може да участва в Играта неограничен брой пъти.

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Печелившите дават своето съгласие за обработване на предоставените от тях лични данни и съхраняване на територията на България от Организатора (в качеството на администратор на лични данни), за целите на Играта и отчитане предоставянето на награди. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки печеливш има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни.

5.2. Всеки печеливш има право на достъп до обработваните от Организатора свои лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез изпращане на имейл на електронен адрес: support@datecs.bg или bgmaps@datecs.bg.

5.3. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на печеливш може да доведе до невъзможност за получаване на награда, предоставяна в Играта.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Предмет на Играта е да се даде бърз и точен отговор на зададен въпрос посредством клик върху картата на точното място.  Играта се провежда в периода от 10 часа на 18.12.2017 г. до 12 часа на 05.01.2018 г. и се отнася до посочените категории игри на BGmaps: „Играта Nokia с Android“, „Българските градове и курорти“ и „100-те национални туристически обекта“, изиграни в посочения период, наречен още „Период на Коледната игра“.

6.2. Всеки участник, който желае да участва в разпределението на наградите в Играта трябва да изиграе поне 1 игра в Периода на Коледната игра, резултатът от играта му да бъде сред най-високите 20 резултата на съответната категория игра в 12:00 ч на 5 януари 2018 г и е споделил публично поне един свой резултат от някоя от тези три игри на BGMaps на стената си от бутона „Сподели“ в края на играта. Всеки участник може да изиграе неограничен брой игри в съответната категория на Играта, като всяка категория има собствена класация с 20-те най-добри резултата.

6.3. Всеки от участниците може да спечели само една от предвидените награди в Играта. В случай че участник е изтеглен за получаване на голяма и малка награда, участникът получава единствено голяма награда.

6.4. Всеки участник извършил поне 1 игра с резултат, който в края на в Периода на Коледната игра е в списъка на ТОП 20 на съответната категория участва в томболата за определяне на печеливш и получава шанс за получаване на награда.

6.5. Определянето на печелившите по категории се извършва чрез томбола на случаен принцип измежду всички Участници, които отговарят на условията в настоящите Общи условия и които към 12:00 ч. на 5-ти януари 2018 г. са класирани в ТОП 20 в съответната категория.Във всека от трите категории „Специалната игра Nokia с Android“, „Българските градове и курорти“ и „100-те национални туристически обекта“ ще бъдат изтеглени по една голяма и по 4 малки награди. Тегленето на печелившите ще бъде извършено в рамките на 4 работни дни след края на играта в присъствието на представители на Организатора и на партньорите от NOKIA с Android.

6.6. В рамките на 4 работни дни след провеждането на томболата Организаторът ще публикува списък с имената на печелившите участници в блога на BGmaps с URL адрес: http://blog.bgmaps.com/, както и във Facebook пост на страницата на BGmaps на  URL: https://www.facebook.com/BGmaps.

6.7. За да получат своите награди, победителите трябва да изпратят на лично съобщение на Facebook страницата на BGmaps https://www.facebook.com/BGmaps/ своите данни (име, фамилно име, както и телефонен номер за връзка, в рамките на 4 дни от публикуването на списъка с Победители.

6.8. Липсата на отговор в указания срок и/ или непредоставяне на цялата информация или неспазване на изискванията за допустимост, ще доведат до отнемане на наградата.

6.9. В случай на нежелание за вземане на награда от победител или нежелание за подписване на приемно-предавателен протокол Организаторът има правото да откаже връчване на наградата.

6.10. Наградите се предоставят срещу представяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол с попълнени лични данни на печелившия. Получаването на големите награди следва да бъде потвърдено не по-късно от 09.02.2018 г.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите в Коледната игра са следните:

7.1.1. Три  големи награди – 3 броя телефони Nokia с Android.

NOKIA 6 е голямата награда в категория „Специалната игра Nokia с Android“

NOKIA 5 е голямата награда в категория „Българските градове и курорти“

NOKIA 3 е голямата награда в категория „100-те национални туристически обекта“

7.1.2. Дванадесет малки награди: две резервни батерии Power bank и десет зарядни за кола.

7.2. Наградите не могат да се прехвърлят на друго лице и не се предлагат като пари в брой или други алтернативни предмети. Всеки спечелил има право да се откаже от наградата си.

8. СПОРОВЕ

8.1. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Играта могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Общи условия. Оспорване може да бъде изпращано до 3 дни от крайната дата на Играта. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

8.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.

9. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)

9.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

9.2. Организаторът издава на печелившия участник, получил награда в Играта, служебна бележка по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Печелившият, получил предметна награда над 30 лева, има ангажимент лично да декларира получения доход и да внесе дължимия по закон данък за него при подаването на годишната си данъчна декларация в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

Контакти с Организатора:

ДАТЕКС ООД – ДАТЕКС ГИС Център

BGMaps

Галя Тодорова, Кремена Неделчева

support@datecs.bg bgmaps@datecs.bg

Моля, отговорете